Ebook cập nhật một số văn bản thuế

Ebook cập nhật một số văn bản thuế Tải về máy: ebook-van-ban-phap-luat.html Ebook cập nhật một số văn bản thuế sau: 1. Thông tư 79/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành…