Giải pháp Quản trị sản xuất

Báo cáo quản trị Sản xuất, Dự án xây dựng

• Lập Kế hoạch sản xuất.
• Quản lý tiến độ sản xuất hàng ngày/ ca trên hệ thống.
• Tinh hiệu quả/ tiết kiệm sản xuất của xưởng/ tổ/ nhà máy.
• Theo dõi định mức và tiêu hao thực tế cho từng LSX.
• Hệ thống báo cáo quản lý sản xuất: theo dõi tiến độ sản xuất; theo dõi hiệu quả sử dụng, phụ trội nguyên liệu
• Phụ liệu so với định mức, kiểm soát nhập liệu từng công đoạn so với định mức…

Đơn vị gia công:
• Nhận đơn đặt hàng dự trù từ kinh doanh
• Lên kế hoạch sản xuất: số lượng, thời gian, nhân sự, chi phí…
• Báo cáo sản xuất thành phẩm theo ngày, theo nhóm hàng, theo mặt hàng, theo mã hàng
• Tình sản phẩm nhập kho theo định lượng quy định
• Tính lượng hao phí và cảnh báo lượng hao phí vượt hoặc quá thấp
• Nhập kho sản xuất có ngày và lô của NVL, ngày và lô của thành phẩm

quantrirtc.31
null

Phần mềm thông minh APPA

• Lập Báo cáo quản trị riêng và hợp cộng: Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
• Lập Báo cáo kế hoạch tài chính kinh doanh, dự báo từ phân tích số liệu tài chính và kinh doanh
• Lập báo cáo đối chiếu, kiểm soát, phân tích số liệu theo kỳ (ngày, tháng, năm) và từng nghiệp vụ
• Phần mềm APPA là công cụ hiệu quả trong Kiểm soát rui ro tài chính, rui ro chi phí, sản xuất và kinh doanh
• Tính hệ thống cao, dễ thực hiện, đa dạng về mô hình quản trị
• Nâng cao năng suất lao động và trách nhiệm cho CBCNV
• Xây dựng mô hình quản lý Giám đốc quản trị liên tục, đặc trưng.

null

Báo cáo dòng tiền (nguồn tiền, thu chi)

+ Lập Dự báo và Kế hoạch tiền (Nghiệp vụ>Đơn vị thành viên>Tổng công ty) theo kỳ (ngày, tháng, quý, năm).
+ Lập Báo cáo số dòng tiền theo độ thanh khoản, theo khoản mục, theo dự án, công trình, theo khách hàng, địa bàn…
+ Lập Báo cáo dự báo hạn mức tín dụng, nợ vay chi tiết theo các chỉ tiêu…
+ …

Báo cáo quản trị Sản xuất, Dự án xây dựng

Báo cáo quản trị Kế hoạch sản xuất, thực hiện dự án: Theo tiến độ, theo khối lượng, theo định mức, theo nguồn lực, và theo các chi tiêu phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghệp đề ra

Báo cáo quản trị bàng hàng

Báo cáo quản trị theo sản phẩm, theo nguồn lực bán, theo kênh phân phối, theo địa bàn, theo tốc độ bán…(Thiết kế theo yêu cầu)

Báo cáo kiểm soát

Báo cáo kiểm soát dư tiền, dòng tiền, chi phí, doanh số,…, kết quả kế hoạch so với thực hiện…

Báo cáo khác: theo yêu cầu của Doanh nghệp

Phân hệ quản lý và xử lý hồ sơ trực tuyến

Phần mềm Quản trị thông minh

Mô hình quản trị: Dòng tiền tập trung, Quản trị rui ro, Quản trị kết quả định kỳ
Giải pháp quản trị phù hợp tại các Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn

Đăng ký trải nghiệm phần mềm“Giải pháp quản trị kết hợp với phần mềm APPA thông minh tạo nên thành công vượt trội với mỗi khách hàng và nhân viên” là quan điểm hoạt động vụ của APPA,