Quy trình thanh toán và xữ lý chứng từ kế toán nội bộ trên hệ thống Quản trị tác nghệp điện tử APPA

1. Mô tả nội dung quy trình

2. Quy trình thanh toán và thời gian xử lý chứng từ.