Báo cáo quản trị Sản xuất, Dự án xây dựng

• Lập Kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất
• Quản lý tiến độ sản xuất hàng ngày/ ca trên hệ thống.
• Tinh hiệu quả/ tiết kiệm sản xuất của xưởng/ tổ/ nhà máy.
• Theo dõi định mức và tiêu hao thực tế cho từng LSX.
• Hệ thống báo cáo quản lý sản xuất: theo dõi tiến độ sản xuất; theo dõi hiệu quả sử dụng, phụ trội nguyên liệu
• Phụ liệu so với định mức, kiểm soát nhập liệu từng công đoạn so với định mức…

Đơn vị gia công:
• Lên kế hoạch thi công hàng ngày (khối lượng hoàn thành, nhân công, vật tư, hoàn hồ sơ)
• Báo cáo tiến độ, khối lượng và đề xuất theo ngày, theo nhóm hàng, theo mặt hàng, theo mã hàng
• Báo cáo Kiểm kê, kiểm soát…

Phần mềm thông minh APPA

• Lập Báo cáo quản trị riêng và hợp cộng: Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
• Lập Báo cáo kế hoạch tài chính kinh doanh, dự báo từ phân tích số liệu tài chính và kinh doanh
• Lập báo cáo đối chiếu, kiểm soát, phân tích số liệu theo kỳ (ngày, tháng, năm) và từng nghiệp vụ
• Phần mềm APPA là công cụ hiệu quả trong Kiểm soát rui ro tài chính, rui ro chi phí, sản xuất và kinh doanh
• Tính hệ thống cao, dễ thực hiện, đa dạng về mô hình quản trị
• Nâng cao năng suất lao động và trách nhiệm cho CBCNV
• Xây dựng mô hình quản lý Giám đốc quản trị liên tục, đặc trưng.

Báo cáo quản trị Dự án xây dựng

Báo cáo quản trị Kế hoạch thi công, thực hiện dự án: Theo tiến độ, theo khối lượng, theo định mức, theo nguồn lực, và theo các chi tiêu phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghệp đề raBáo cáo tến độ thi công, giải ngân, công nợ và nghệm thu, quyết toán…

Quản trị doanh nghiệp Bê tông

APPA đã cung cấp giải pháp quản trị tập trung: Các bộ phận: Kế hoạch – Vận hành – Cân – Xe – Giao hàng – Kế toán – Quản lý… Cập nhật số liệu nhất quán, đồng bộ trên cùng một hệ thống để lập Báo cáo quản trị. Chi tiết>>

Quản trị doanh nghiệp sản xuất nhôm

1. Nguyên liệu > 2. Kiểm tra phân tích > 3. Đúc nguyên liệu> 4. Phôi nhôm >5. Thanh nhôm  vào lò hấp  >6. Kiểm tra chức năng vật lý >7. Quá trình xử lý bề mặt > 8. Lưu kho và phân phối

Quản trị ngành Vận tải

APPA xây dựng quy trình chuẩn về quản trị vận tải: Doanh số, chi phím, giao xe, xe, lái xe ….