Quản trị tài chính

Xây dựng các quy định, quy chế tài chính trong quản trị tài chính
Lập, kiểm soát Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về tài chính và dự báo thu, chi
Phân tích báo cáo tài chính, chỉ số và chỉ tiêu tài chính
Xây dựng Hệ thống KSNB
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chỉ số và mẫu báo cáo quản trị

Phần mềm Quản trị APPA
• Lập Báo cáo quản trị riêng và hợp cộng: Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
• Lập Báo cáo kế hoạch tài chính kinh doanh, dự báo từ phân tích số liệu tài chính và kinh doanh
• Lập báo cáo phát sinh, phân tích số liệu theo trong kỳ (ngày, tháng, năm)
• Lập báo cáo đối chiếu, kiểm soát chi tiết theo kỳ (ngày, tháng, năm) và từng nghiệp vụ

• Phần mềm APPA là công cụ hiệu quả trong Kiểm soát rủi ro tài chính, rủi ro chi phí, sản xuất và kinh doanh


• Tính hệ thống cao, dễ thực hiện, đa dạng về mô hình quản trị
• Truy cập thông tin nhanh chóng, báo cáo theo giờ, ngày, tháng, năm
• Giúp hợp cộng các nguồn dữ liệu các công ty thành viên theo mẫu biểu chuẩn.
• Nâng cao năng suất lao động và trách nhiệm cho CBCNV
• Xây dựng mô hình quản lý Giám đốc quản trị chủ động, đặc trưng.
Báo cáo dòng tiền (nguồn tiền, thu chi)
+ Lập Dự báo và Kế hoạch tiền (Nghiệp vụ>Đơn vị thành viên>Tổng công ty) theo kỳ (ngày, tháng, quý, năm).
+ Phân tích, đánh giá hiệu quả Kế hoạch Thu – Chi tiền trong kỳ
+ Lập Báo cáo số dòng tiền theo độ thanh khoản, theo khoản mục, theo dự án, công trình, theo khách hàng, địa bàn…
+ Lập Báo cáo dự báo hạn mức tín dụng, nợ vay chi tiết theo các chỉ tiêu…
+ Báo cáo tổng hợp và chi tết tiền đi và chưa đi theo kế hoạch tài chính

Báo cáo quản trị bàng hàng
Báo cáo quản trị theo sản phẩm, theo nguồn lực bán, theo kênh phân phối, theo địa bàn, theo tốc độ bán…(Thiết kế theo yêu cầu)
Báo cáo quản trị Sản xuất, Dự án xây dựng
Báo cáo quản trị Kế hoạch sản xuất, thực hiện dự án: Theo tiến độ, theo khối lượng, theo định mức, theo nguồn lực…
Báo cáo kiểm soát
Báo cáo kiểm soát dư tiền, dòng tiền, chi phí, doanh số,…, kết quả kế hoạch so với thực hiện.
Phân hệ quản lý và xử lý hồ sơ trực tuyến
Tiếp nhận Hồ Sơ > Kiểm tra hồ sơ > Phân loại, xử lý > Phê duyệt > Lưu trữ
Báo cáo khác theo yêu cầu của Doanh nghệp
Ứng dụng CNTT với công nghệ của Tập đoàn Microsoft trong việc hỗ trợ quản trị tài chính

Phần mềm Quản trị – khách hàng

Mô hình quản trị: Dòng tiền tập trung, Quản trị rủi ro, Quản trị kết quả liên tục
Giải pháp quản trị phù hợp với các Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn