Giả pháp Quản trị tài chính

Mục tiêu:
1. Đảm bảo khả năng thanh khoản
2. Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn
3. Nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận Kế toán – tài chính
4. Phòng chống Gian lận và Biển thủ
+ Gian lận các khoản chi phí (improper expenditure): Biển thủ tiền liên quan đến việc gian lận doanh thu trước khi chúng được ghi nhận trong sổ sách, vào các ghi chép của công ty

– Giả mạo các khoản thanh toán: Tạo nhà cung ứng giả hoặc công ty ma để biển thủ tiền
– Giả mạo các khoản thanh toán: Ví dụ có hoá đơn GTGT nhưng không có hàng
– Đánh cắp séc công ty: Ký khống séc
– Gian lận trong bảng lương: Ví dụ ghi tăng giờ làm cao hơn thực tế
– Gian lận trong hoàn ứng chi phí: Có bù trừ công nợ nhưng không có thực phát sinh
– Gian lận trong đăng ký các kế hoạch giải ngân.

+ Biển thủ hàng tồn kho (Inventory embezzlement)

– Đặt hàng khống
– Xóa sổ sai hàng tồn kho để biển thủ
– Ghi nhận khống doanh thu (không có thực, để rút hàng tồn kho)

+ Không ghi nhận hoặc ghi nhận thiếu doanh thu, phải thu khách hàng

Kế hoạch chiếm đoạt tài sản bắt đầu ngay tại thời điểm bán hàng

+ Lapping

Hình thức gian lận này được thực hiện dựa trên nguyên lý “thế chỗ”, dùng khoản tiền này để bù đắp khoản tiền kia, lợi dụng chênh lệch thời gian thanh toán giữa hai nguồn tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân

….

Xây dựng các quy định, quy chế tài chính trong quản trị tài chính
Lập, kiểm soát Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về tài chính và dự báo thu, chi
Phân tích báo cáo tài chính, chỉ số và chỉ tiêu tài chính
Xây dựng Hệ thống KSNB
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chỉ số và mẫu báo cáo quản trị

Phần mềm Quản trị APPA
• Lập Báo cáo quản trị riêng và hợp cộng: Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
• Lập Báo cáo kế hoạch tài chính kinh doanh, dự báo từ phân tích số liệu tài chính và kinh doanh
• Lập báo cáo phát sinh, phân tích số liệu theo trong kỳ (ngày, tháng, năm)
• Lập báo cáo đối chiếu, kiểm soát chi tiết theo kỳ (ngày, tháng, năm) và từng nghiệp vụ

• Phần mềm APPA là công cụ hiệu quả trong Kiểm soát rủi ro tài chính, rủi ro chi phí, sản xuất và kinh doanh


• Tính hệ thống cao, dễ thực hiện, đa dạng về mô hình quản trị
• Truy cập thông tin nhanh chóng, báo cáo theo giờ, ngày, tháng, năm
• Giúp hợp cộng các nguồn dữ liệu các công ty thành viên theo mẫu biểu chuẩn.
• Nâng cao năng suất lao động và trách nhiệm cho CBCNV
• Xây dựng mô hình quản lý Giám đốc quản trị chủ động, đặc trưng.
Báo cáo dòng tiền (nguồn tiền, thu chi)
+ Lập Dự báo và Kế hoạch tiền (Nghiệp vụ>Đơn vị thành viên>Tổng công ty) theo kỳ (ngày, tháng, quý, năm).
+ Phân tích, đánh giá hiệu quả Kế hoạch Thu – Chi tiền trong kỳ
+ Lập Báo cáo số dòng tiền theo độ thanh khoản, theo khoản mục, theo dự án, công trình, theo khách hàng, địa bàn…
+ Lập Báo cáo dự báo hạn mức tín dụng, nợ vay chi tiết theo các chỉ tiêu…
+ Báo cáo tổng hợp và chi tết tiền đi và chưa đi theo kế hoạch tài chính

Báo cáo quản trị bàng hàng
Báo cáo quản trị theo sản phẩm, theo nguồn lực bán, theo kênh phân phối, theo địa bàn, theo tốc độ bán…(Thiết kế theo yêu cầu)
Báo cáo quản trị Sản xuất, Dự án xây dựng
Báo cáo quản trị Kế hoạch sản xuất, thực hiện dự án: Theo tiến độ, theo khối lượng, theo định mức, theo nguồn lực…
Báo cáo kiểm soát
Báo cáo kiểm soát dư tiền, dòng tiền, chi phí, doanh số,…, kết quả kế hoạch so với thực hiện.
Phân hệ quản lý và xử lý hồ sơ trực tuyến
Tiếp nhận Hồ Sơ > Kiểm tra hồ sơ > Phân loại, xử lý > Phê duyệt > Lưu trữ
Báo cáo khác theo yêu cầu của Doanh nghệp
Ứng dụng CNTT với công nghệ của Tập đoàn Microsoft trong việc hỗ trợ quản trị tài chính

Phần mềm Quản trị – khách hàng

Mô hình quản trị: Dòng tiền tập trung, Quản trị rủi ro, Quản trị kết quả liên tục
Giải pháp quản trị phù hợp với các Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn