Chúng tôi, các chuyên gia của APPA Việt Nam và các chuyên gia tài chính đã xây dựng bộ tài liệu quản trị dòng tiền với các báo cáo chính:

+ Báo cáo Dự báo – Kế hoạch dòng tiền theo kỳ (hợp cộng toàn tập đoàn, riêng từng công ty con)
+ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch thu chi tiền theo khách hàng, mục, bộ phân, nhân viên.
+ Báo cáo dòng tiền theo chỉ tiêu dự án, công trình, mặt hàng, khách hàng
+ Báo cáo đối chiếu số dư tiền. (Đối chiếu giữa kế toán và ban kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán nội bộ định kỳ theo ngày hoặc tuần, tháng…)
+ Báo cáo số dư tiền theo mức độ thanh khoản (Tiền thanh toán, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi ký quỹ, tiền phong toả)
+ Báo cáo số dư tiền theo mức độ thanh khoản, cộng ngang của các Đơn vị thành viên (Tiền thanh toán, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi ký quỹ, tiền phong toả)
+ Báo cáo nguồn tiền (theo dõi tiền theo nguồn hình thành và sử dụng)
+ Báo cáo dòng tiền theo kỳ (theo hoạt động Tín dụng, bất động sản, xây lắp, thương mại, tín dụng, điều chuyển, tạm ứng…)
+ Báo cáo tổng hợp thu chi theo kỳ (ngày, tháng, quý năm)
+ Báo cáo kế hoạch chi tiền
+ Báo cáo kế hoạch thu tiền
+ Báo cáo kiểm kê dư tiền
+ Báo cáo tiền chưa chi (tiền đã duyệt chi theo kế hoạch tài chính và phát sinh thi)
+ Bảng tổng hợp tiền đi
+ Báo cáo hạn mức sử dụng
+ Báo các dự báo hạn mức tín dụng chung
+ Báo cáo Dự báo hạn mức theo dự án, công trình
+ Báo cáo Dự báo hạn mức theo Ngân hàng
+ Báo cáo tổng hợp dư nợ vay (hợp cộng toàn tập đoàn)
+ Báo cáo chi tiết từng công ty (báo cáo riêng)

Xem thêm: Quản trị tổng thể >>

Phần mềm Quản trị - khách hàng

Mô hình quản trị: Dòng tiền tập trung, Quản trị rủi ro, Quản trị kết quả liên tục
Giải pháp quản trị phù hợp tại các Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn

+ Đăng ký trải nghiệm phần mềm>>

quantrirtc.3

“Giải pháp quản trị kết hợp với phần mềm APPA thông minh tạo nên thành công vượt trội với mỗi khách hàng và nhân viên” là quan điểm hoạt động vụ của APPA,