Phần mềm Quản trị APPA

• Lập Báo cáo quản trị riêng và hợp cộng: Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
• Lập Báo cáo kế hoạch tài chính kinh doanh, dự báo từ phân tích số liệu tài chính và kinh doanh
• Lập báo cáo phát sinh, phân tích số liệu theo trong kỳ (ngày, tháng, năm)
• Lập báo cáo đối chiếu, kiểm soát chi tiết theo kỳ (ngày, tháng, năm) và từng nghiệp vụ
• Phần mềm APPA là công cụ hiệu quả trong Kiểm soát rủi ro tài chính, rủi ro chi phí, sản xuất và kinh doanh
• Tính hệ thống cao, dễ thực hiện, đa dạng về mô hình quản trị
• Truy cập thông tin nhanh chóng, báo cáo theo giờ, ngày, tháng, năm
• Giúp hợp cộng các nguồn dữ liệu các công ty thành viên theo mẫu biểu chuẩn.
• Nâng cao năng suất lao động và trách nhiệm cho CBCNV
• Xây dựng mô hình quản lý Giám đốc quản trị chủ động, đặc trưng.

Báo cáo dòng tiền (nguồn tiền, thu chi)

+ Lập Dự báo và Kế hoạch tiền (Nghiệp vụ>Đơn vị thành viên>Tổng công ty) theo kỳ (ngày, tháng, quý, năm).
+ Phân tích, đánh giá hiệu quả Kế hoạch Thu – Chi tiền trong kỳ
+ Lập Báo cáo số dòng tiền theo độ thanh khoản, theo khoản mục, theo dự án, công trình, theo khách hàng, địa bàn…
+ Lập Báo cáo dự báo hạn mức tín dụng, nợ vay chi tiết theo các chỉ tiêu…
+ Báo cáo tổng hợp và chi tết tiền đi và chưa đi theo kế hoạch tài chính

Báo cáo quản trị bàng hàng

Báo cáo quản trị theo sản phẩm, theo nguồn lực bán, theo kênh phân phối, theo địa bàn, theo tốc độ bán…(Thiết kế theo yêu cầu)

Báo cáo quản trị Sản xuất, Dự án xây dựng

Báo cáo quản trị Kế hoạch sản xuất, thực hiện dự án: Theo tiến độ, theo khối lượng, theo định mức, theo nguồn lực, và theo các chi tiêu phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghệp đề ra

Báo cáo kiểm soát

Báo cáo kiểm soát dư tiền, dòng tiền, chi phí, doanh số,…, kết quả kế hoạch so với thực hiện.

Phân hệ quản lý và xử lý hồ sơ trực tuyến

Xử lý, phê duyệt hồ sơ trực tuyến:
Tiếp nhận Hồ Sơ > Kiểm tra hồ sơ > Phân loại, xử lý > Phê duyệt > Lưu trữ

Báo cáo khác theo yêu cầu của Doanh nghệp

Thiết kế phần hành theo yêu cầu của Doanh nghiệp
(Phần mềm được lập trình trên công nghệ .NET với ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Các công nghệ này được phát triển bởi Tập đoàn Microsoft)