Sản phẩm & Dịch vụ

APPA cung cấp tư vấn, giải pháp quản trị và các phần mềm ứng dụng đặc trưng theo yêu cầu của khách hàng

Giải pháp Quản trị DN

Giải pháp quản trị doanh nghệp là sự kết hợp quy trình quản trị và phần mềm thông minh APPA

Tư vấn quản trị và kiểm soát

Tư vấn giải pháp quản trị, xây dựng hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư

Sản xuất phần mềm

Các phần mềm ứng dụng trong quản trị, bán hàng, quản lý thống kê, báo chí…

Quản trị TCT, Tập đoàn

Giải pháp quản trị tập trung phù hợp mô hình tổng Công ty, Tập đoàn >Công ty > Dự án, nhà máy, chi nhánh

Quản trị tài chính

Phân tích hệu quả KH-TH: Chỉ số, dòng tiền, phải thu, hạn mức, chi phí tài chính (hàng ngày, tháng, quý, năm…)

KPIs và WorkDiary

Giải pháp quản trị Hệ thống KPIs, WorkDiary và Báo cáo công việc trên phần mềm ứng dụng

Quản trị thi công, sản xuất

Quản trị sản xuất, thi công xây dựng về tiến độ, hiệu quả và kiểm soát chi phí và hiệu quả tương ứng

null

Quản trị công việc

Hệ thống KPIs và Báo cáo công việc kết hợp phần mềm ứng dụng của APPA   Xem chi tiết
null

Quản trị dòng tiền

Giải pháp quản trị doanh nghệp là sự kết hợp kỹ năng quản trị và phần mềm thông minh APPA   Xem chi tiết >>

null

Quản trị công nợ

Kế hoạch thu nợ, phân tích công nợ, tuổi nợ, loại nợ, ghi nhận và phương án thu nợ  Xem chi tiết >>

null

Quản trị chi phí sản xuất

Giải pháp quản trị doanh nghệp là sự kết hợp kỹ năng quản trị và phần mềm thông minh APPA   Xem chi tiết 

null

Quản trị chi phí quản lý

Quản trị chi phí quản lý doanh nghiệp, phân tích biến động và rủi ro  Xem chi tiết 

null

Quản trị bán hàng

Phân tích bán hàng theo các chỉ tiêu và hiệu quả sử dụng nguồn lực bán hàng, kênh bán hàng  Xem chi tiết

null

Quản trị hàng tồn kho

Giải pháp quản trị doanh nghệp là sự kết hợp kỹ năng quản trị và phần mềm thông minh APPA   Xem chi tiết

null

Quản trị doanh số

Báo cáo phân tích doanh số theo loại sản phẩm, đặc điểm khách hàng, dự báo kỳ sau  Xem chi tiết >>

null

Quản trị chi phí thuế

Xây dựng công cụ phân tích rủi ro và biện pháp kiểm soát sai sót liên quan chi phí thuế và chi phí kế toán  Xem chi tiết 

Giải pháp đào tạo online

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và quản trị

PM Một cửa liên thông

Xây dựng phần mềm hệ thống một cửa liên thông tại KCN và các sở ban ngành

PM thống kê KTXH

Phần mềm thống kê cấp nhà nước về thống kê kinh tế xã hội các tỉnh

Sản xuất phần mềm theo đơn

Thiết kế và sản xuất các phần mềm ứng dụng và cổng thông tin theo yêu cầu